Публічний договір

ДОГОВІР № __________

на продажу, розробку та підтримку програмного забезпечення

м.Луцьк                                                                                                                                           ____________ р.

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОДІНГ» в особі директора  Романчука О.М., що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та ЗАМОВНИК ___________________________________(ваше ПІБ)_____________, паспорт ________________________________________ уклали даний Договір про наступне:


1.Предмет Договору та умови його виконання

 1. Виконавець зобов’язується передати Замовнику копію програмного забезпечення (далі ПЗ), а саме конфігурацію 1С:Підприємство «Продаж автозапчастин 3.0» у кількості 1 (одна) шт.
 2. Виконавець на момент передачі екземплярів ПЗ підтверджує, що програмний код, модулі та алгоритми, форми об’єктів належать Виконавцю за правом інтелектуальної власності та не є предметом спорів третіх осіб.
 3. Замовник має право користуватися та розпоряджатися даним ПЗ на свій розсуд, але не має права продавати, дарувати чи давати у користування третім особам під-час дії цього Договору та по його закінченню. 
 4. Клієнтська та серверна ліцензія на використання платформи «1С:Підприємство» та іншого програмного забезпечення у комплект  даного ПЗ не входить. Для використання цього ПЗ на обладнанні Замовника необхідно її придбати окремо, або використовувати існуючі у нього клієнтські ліцензії.
 5. ПЗ не обмежується у використанні на кількість організацій чи структурних підрозділів, на кількість користувачів та об’єм інформації, що може містити база даних за винятком обмежень на одночасний доступ до бази даних згідно ліцензій на "1С:Підприємство" Замовника.
 6. Виконавець не продає, не дає у використання та не розповсюджує платформу "1С:Підприємство" та її компоненти.


2.Ціни та порядок оплати

 1. Розрахунок за дане ПЗ може бути розділенена частини та здійснюється щомісяця шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця не пізніше 25 числа кожного місяця. Період оплати складає ____ місяців з дня підписання цього Договору. 
 2. Загальна вартість ПЗ складає ________ гривень 00коп., що на момент укладання договору еквівалентно_____ доларів США.  Місячна плата становить _______ гривень, що еквівалетно ____доларів США.
 3. Розрахунок проводиться у національні валюті – гривні, при цьому сума, що підлягає сплаті, визначається за офіційним курсом долара США, установленим Національним Банком України на момент платежу.3.Права та обов’язки сторін


 1. Замовник не може вносити у ПЗ будь які корективи, доробляти чи змінювати програмний код, алгоритми та форми без відома Виконавця до закінчення та після закінчення дії цього Договору.
 2. За бажанням Замовника Виконавець може внести корективи у роботу ПЗ згідно наданого йому технічного завдання (ТЗ).
 3. Виявлені помилки в програмному коді та обумовлений функціонал конфігурації Виконавець виконує безкоштовно.
 4. Розрахунок вартості за кожне додаткове завдання обумовлюється окремо згідно ТЗ. Замовник здійснює оплату за надані Виконавцем послуги програмування у кінці поточного місяця, у який надавались такі послуги шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 5. Робота вважається виконаною з моменту підписання акту виконаних робіт завіреного мокрою печаткою Замовника.
 6. У випадку наявності претензій до якості виконаних робіт, Замовник протягом двох днів оформляє мотивовану відмову від прийняття робіт. При наявності мотивованої відмови Сторони складають протокол про необхідні доробки з боку Виконавця, і після виконання вказаних доробок проводиться повторне приймання виконаних робіт.
 7. У випадку не оплати Замовником виконаних робіт в обумовлений термін Виконавець може представити штрафні санкції в розмірі подвійної ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день затримання оплати.
 8. Будь-який спір, розбіжність або претензія, що виникають та  стосуються даної угоди, або її порушення, припинення чи недійсності, підлягають вирішенню в Арбітражному суді.


4.Термін дії Договору та реквізити сторін

 1. Термін дії Договору наступає з моменту його підписання і діє до повного взаєморозрахунку сторін. 
 2. Даний Договір складений у двох примірниках, кожний із яких має однакову юридичну силу.

Меню сайта